• Đơn vi thực hiện dự án: Công ty Cổ phần dịch vụ Bạn Uống Tôi Lái
  • Địa điểm:Lãnh thổ Việt Nam
  • Vốn điều lệ Doanh nghiệp:100 tỷ (VNĐ);
  • Vốn đầu cho dự án giai đoạn 1: 100 tỷ (VNĐ)

Số vốn cần huy động giai đoạn 1: 30 tỷ (VNĐ)

Cùng thể loại

CÁC SẢN PHẨM CÙNG CÔNG TY